Prin Hotărârea Guvernului nr.998/2008 s-au desemnat zonele Brașov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara ca poli naționali de creștere, în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională în conformitate cu legislația în vigoare.

Zonele desemnate ca poli de creștere elaborează și implementează planuri integrate de dezvoltare urbana (PIDU). Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependentă și care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Din acest motiv, prin Programul Operațional Regional s-a prevăzut că, în cadrul axei prioritare 1, vor fi finanțate planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a orașelor, cât și a zonelor înconjurătoare.

Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare ce vor fi finanțate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție 1.1 al POR trebuie să se încadreze în următoarele categorii de operațiuni și activități eligibile:

 1. reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban;
 2. dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
 3. reabilitarea infrastructurii sociale.

În cazul polilor de creștere desemnați prin HG 998/2008, planul integrat de dezvoltare este un document de planificare comprehensivă a dezvoltării polului de creștere –  care conține strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia –  al cărui scop îl constituie asigurarea creșterii economice și crearea  de locuri de muncă, plan care se implementează prin proiectele individuale identificate în planul de acțiune.

Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de creștere se finanțează din toate Programele Operaționale finanțate din Instrumente Structurale, respectiv Programul Operațional Regional, POS Creșterea Competitivității Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea Capacității Administrative, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Programul National pentru Dezvoltare Rurală, alte surse publice și private, bănci, inclusiv BEI.

Elaborarea și implementarea planurilor integrate de dezvoltare pentru polii de creștere  se realizează sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și a Ministerului Economiei și Finanțelor, prin implicarea tuturor autorităților administrației publice relevante pentru procesul de implementare a politicii în domeniul polilor de creștere, în special a ministerelor în cadrul cărora funcționează autorități de management pentru programele cu finanțare comunitară.

Conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.998/2008  se desemnează, pentru fiecare pol de creștere, un coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii și implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creștere și a proiectelor incluse în plan.  Coordonatorul de pol își desfășoară activitatea în cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea de dezvoltare în care este localizat polul de creștere.

Instituțiile publice centrale și locale implicate în pregătirea și implementarea planului integrat de dezvoltare al polului de creștere sprijină coordonatorul de pol în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.

În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.998/2008 s-a încheiat un protocol tripartit între Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Agenția pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est care a reglementat procedura prin care a fost selectat Coordonatorul  Polului de Creștere – Constanța, atribuțiile detaliate ale acestuia și modalitățile de finanțare a activității coordonatorului de pol și a personalului de sprijin a acestuia.

Coordonatorul Polului de Creștere Constanța, conform HG nr. 998/ 2008 și protocolului tripartit încheiat pentru Regiunea Sud-Est, are următoarele atribuții:

 • sprijină și contribuie la elaborarea și implementarea planului integrat de dezvoltare urbana (PIDU) al Polului de Creștere Constanta;
 • stabilește o relație de colaborare și consultare permanentă, la nivel central și local, cu instituțiile implicate în pregătirea și implementarea planului integrat de dezvoltare;
 • participă la reuniunile tehnice organizate în procesul de elaborare și implementare a planului integrat de dezvoltare;
 • participă la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor și îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit in planul integrat de dezvoltare – PID;
 • elaborează rapoarte periodice sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor incluse in planului integrat de dezvoltare și le transmite părților;
 • reprezintă părțile în procesul de pregătire și implementare a Planului Integrat de Dezvoltare;
 • participă, ca invitat, la reuniunile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) constituită la nivelul polului de creștere Constanța;
 • stabilește o relație de colaborare și consultare permanentă cu liderul polului de creștere Constanța (președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța) precum și cu celelalte autorități locale din cadrul polului;
 • facilitează legătura dintre autoritățile centrale și cele locale implicate in elaborarea și implementarea planului integrat de dezvoltare – PID;
 • sprijină implementarea proiectelor incluse in lista de proiecte din PID;
 • sprijină, prin propunerile privind angajarea unei expertize pe termen scurt, procesul de implementare a planului integrat de dezvoltare – PID și a proiectelor aferente;
 • contribuie la campania de promovare și informare referitoare la polul de creștere, asigurând transparența și vizibilitatea activităților finanțate în cadrul polului de creștere;
 • elaborează rapoarte trimestriale privind activitatea desfășurată și le transmite părților;
 • elaborează, la inițiativa sa sau la solicitarea instituțiilor implicate, informări privind problematica din cadrul polului de creștere și formulează propuneri pentru soluționarea aspectelor constatate;
 • îndeplinește orice altă atribuție ce rezultă din prevederile documentelor referitoare la polii de creștere sau ca urmare a modificării acestor documente.

Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale